Almindelige betingelser

for levering af rådgivning og konsulentydelser:

I det følgende vil NN benævnes Kunden og MUD ApS benævnes MUD ApS. Samlet benævnes de Parterne.

Under skriftlig kommunikation mellem Parterne høre omdelte breve, e-mail og skriftlighed på projektweb og andre cloudbaserede tjeneste hvor der sker logning af data.

For levering af de tilbudte ydelser gælder følgende:

Forpligtigelser:

MUD ApS forpligtiger sig til, at levere vejledning efter bedste evne og med Kundens succes som det fremmeste mål.

Konsulentydelserne leveres af de af MUD ApS i tilbuddet nævnte konsulenter. Meddeles om afvigelser fra dette vil ske skriftlig til Kunden.

Hvis der i løbet af samarbejdet sker ændringer der har betydning for tidsforbrug, opgavens løsning eller processens forløb, forpligtige MUD ApS sig til at gøre opmærksom på dette uden unødigt ophold.

Opdager MUD ApS forhold der indebærer forøgede risici for Kunden eller hvis MUD ApS har potentielle interessekonflikter og kan have uhensigtsmæssig bias, skal MUD ApS uden unødigt ophold gøre opmærksom på dette.

MUD ApS skal beskrive sin ydelse i tilbuddet. Dette gælder også i de, af første tilbud, følgende deltilbud.

Der kan afleveres skriftlige rapporter på alle opgave og delopgaver, hvis dette ønskes af Kunden. Tidsforbrug ved afrapporteringen faktureres som en del af opgaven.

Ansvars begrænsning:

MUD ApS ifalder kun i begrænset omfang ansvar for virkninger der hidrører fra anvendelsen af ydelserne eller del af disse.

MUD ApS rådgivningsydelser hidrører fra viden drift, udvikling og processer inden for restaurations- og kantinebranchen, forhold inden for offentlige fødevareindkøbs processer og generel organisations- og innovationsledelse.

Ydelserne er ikke kvalitetssikret ud fra juridiske, tekniske eller finansielle standarder, der ligger udover hvad der er almindeligt for branchen. Denne sikring påhviler alene Kunden, da Kunden betragtes som ansvarlig for anvendelsen af rådgivningen i sammenhænge der er udenfor MUD ApS kontrol.

Tab, tvister eller andet der opstår på baggrund af Kundens anvendelse af MUD ApS ydelser eller dele heraf er MUD ApS uvedkommende, medmindre disse ligger indenfor hvad MUD ApS burde have været opmærksom på.

Brug af ydelserne:

De leverede ydelser må ikke videregives til tredjemand af nogen af Parterne modpartens skriftlige samtykke med mindre dette er aftalt på forhånd.

Ved tredjemand forstås parter der, ikke er del af et givent projekt eller knyttet direkte til en af Parterne gennem ansættelse eller fast længerevarende samarbejdsrelation.

Tilbud og tidsforbrug

Nærværende tilbud angiver og afgrænser opgaven. Efterfølgende ændringer skal ligeledes være skriftlig.

Ved tilbud med fast pris vil det forventede timeforbruget være angivet. Det angivne kan ikke forventes overskredet, medmindre dette skyldes MUD ApS forsømmelser.

Ved opgaver hvor der estimeres tidsforbrug, og hvor der er tale om det faktiske timeforbrug faktureres efter princippet om medgået tid, skal MUD ApS uden unødigt ophold gøre opmærksom på, hvis det estimerede tidsforbrug forventes at blive overskredet.

Fakturering og betaling:

MUD ApS kan bede om betaling efter levering af delydelse, betaling pr. tidsperiode f.eks. pr. uge, eller bede om indbetaling af depositum/forudbetaling svarende til betaling for en given fremtidig tidsperiode, dog ikke mere end hvad der svarer til en måneds ydelser, medmindre dette aftales særskilt.

MUD ApS fremsender faktura som PDF eller som EAN faktura. Betalingsbetingelser vil være påført faktura og er som udgangspunkt 30 dage, hvis ikke andet aftales.

Alle indbetalinger sker elektronisk til MUD ApS bank. Betaling kan ikke ske kontant, gennem modydelser eller med naturalier.

Kunden kan ikke tilbageholde betaling for leverede ydelser i tilfælde af tvister.

Lovvalg:

Tvister afgøres under dansk ret og ved Københavns Byret, hvis ikke en løsning kan ske ved forhandling.